Buddham Sharanam Gatshami by Hari Haran

Buddham Sharanam Gatshami - slow version by Hari Haran